Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die Esro Food Group aan de samenstelling van deze website besteedt, is de mogelijkheid van onvolledige, onjuiste of verouderde informatie op de website niet volledig uit te sluiten. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De Esro Food Group is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe documenten die via links op deze site verschijnen, noch voor de inhoud van sites waarnaar de gebruiker kan worden doorverwezen door op deze links te klikken.

De publicatie en/of reproductie van de inhoud van deze website zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van de Esro Food Group en/of andere partijen met rechten op de website, kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten vormen. Elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud van deze website zal worden beschouwd als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende en zal als zodanig worden bestreden met alle mogelijke rechtsmiddelen.Reproductie op welke wijze dan ook is alleen toegestaan indien vooraf uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verkregen van de Esro Food Group.

De Esro Food Group is niet aansprakelijk voor schade of verlies:

  1. Toegebracht door haar website
  2. Voortkomend uit het gebruik van haar website
  3. Die op enige andere wijze verband houdt met de website of het gebruik daarvan
  4. Die kan ontstaan als gevolg van de onmogelijkheid de website of een van de samenstellende pagina’s te kunnen raadplegen

De gebruiker van deze website vrijwaart Esro Food Group, haar vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders en andere zakelijke relaties voor gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze website, of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

Verzamelde persoonlijke informatie wordt niet verkocht of beschikbaar gesteld aan derden, behalve in buitengewone omstandigheden zoals wanneer dit wettelijk vereist is.
Gebruik van deze website betekent instemming met de voorwaarden van deze disclaimer.

Esro behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen en is niet verantwoordelijk voor fouten.

Get in touch with us

Esro Food Group

De Huufkes 68
5674 TM Nuenen
The Netherlands
T: +31(0)40 290 70 80