Terms of Delivery

Algemene voorwaarden voor de verkoop van de centrale organisatie voor de groothandel in vlees.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 De volgende voorwaarden zijn met name (d.w.z. niet uitsluitend) van toepassing op de levering van vlees, vleesproducten en andere aanverwante producten en op het verrichten van aanverwante diensten. In de volgende “leverancier” wordt verstaan de partij die goederen of destructiediensten levert en “Koper” de andere partij bij de overeenkomst met de Leverancier.

1.2 De leverancier doet offertes, aanvaardt bestellingen en sluit meer in het algemeen overeenkomsten die uitsluitend onder de volgende voorwaarden vallen, tenzij de Sublier uitdrukkelijk anders schriftelijk vermeldt. De huidige voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende of latere overeenkomsten tussen leverancier en koper.

Artikel 2 Sluiting en wijziging van overeenkomsten

2.1 Geen enkele overeenkomst is bindend voor de leverancier, zelfs niet wanneer een bod door hem is gedaan en door de koper is aanvaard, totdat de leverancier de bestelling van de koper schriftelijk heeft bevestigd. Wanneer het gedrag van de leverancier ten opzichte van de koper aangeeft dat de uitvoering van de overeenkomst daadwerkelijk
deze hand, moet dit ook de kracht van een orderbevestiging hebben.

2.2 De leverancier mag niet worden gewijzigd en/of aan een overeenkomst wordt aangenomen totdat hij uitdrukkelijk heeft ingestemd met deze wijziging of aanvulling schriftelijk. Wanneer het gedrag van de leverancier ten opzichte van de koper aangeeft dat de uitvoering van een wijziging of toevoeging daadwerkelijk in gang wordt gezet, heeft dit ook de kracht van een overeenkomst tot een dergelijke wijziging of toevoeging.

Artikel 3 Prijzen

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld of overeengekomen, zijn alle in de offertes vermelde of overeengekomen prijzen vrij overeengekomen plaats van levering. De btw en alle andere door de autoriteiten opgelegde heffingen worden afzonderlijk in rekening gebracht volgens het tarief dat van toepassing is op de betrokken levering of dienst.

3.2 Alle door de leverancier genoemde prijzen zijn onderworpen aan de voorwaarde dat de leverancier het recht heeft de genoteerde prijs te verhogen met de extra kosten die voor hem voortvloeien uit het feit dat na het aanbod, maar vóór de sluiting van de overeenkomst, de prijs van prijsbepalende
elementen zoals de officiële marktnoteringen van de te leveren goederen of van de daarvoor bestemde basismaterialen, aankoopprijzen, de kosten van vervoer en opslag, verpakkingskosten, lonen, belastingen en sociale verzekeringspremies, verzekeringspremies en dergelijke.

Bovendien heeft de leverancier het recht een overeengekomen prijs te verhogen met de extra kosten die voor hem voortvloeien uit het feit dat in de periode tussen de dertigste kalenderdag na de sluiting van de overeenkomst en de dag van levering de prijs van prijsbepalende
elementen zoals aankoopprijs, de kosten van vervoer en opslag, verpakkingskosten, lonen, belastingen en sociale verzekeringspremies, verzekeringspremies en dergelijke.

3.3 Kosten die voor de leverancier voortvloeien uit een verplichting om verpakkingsmateriaal terug te nemen en/of te verwerken, kunnen door de leverancier aan de afnemer in rekening worden gebracht.

3.4 Herbruikbaar verpakkingsmateriaal (bijvoorbeeld kratten) blijft te allen tijde eigendom van de leverancier en moet door de koper aan de leverancier worden teruggegeven. Indien de koper hiervoor alle kosten van de vervanging van dergelijk materiaal in rekening brengt, worden deze aan de koper in rekening gebracht.

Artikel 4 Betalingen

4.1 De volgende bepalingen zijn van toepassing op de betalingen, tenzij uitdrukkelijk een andere regeling is overeengekomen. Op of na levering verstrekt of stuurt de Leverancier de Koper een factuur met vermelding van de voor de levering verschuldigde of gedeeltelijke levering. De koper moet deze prijs betalen zonder aftrek en in Nederlandse guldens, tenzij anders is overeengekomen, binnen twintig (20) kalenderdagen na de factuurdatum en dit contant moet doen bij de kantoren van de leverancier of door het bedrag van de prijs te crediteren op een door de leverancier aangewezen bankrekening.

Klachten over ontvangen facturen moeten binnen veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij de leverancier worden ingediend op straffe van verbeurdverklaring van het recht om een vordering in te dienen. In afwijking van de bepaling van de tweede en derde zin heeft de leverancier het recht te eisen dat de koper de verschuldigde prijs geheel of gedeeltelijk vóór of bij levering betaalt, indien hij reden ziet om dit te doen. Bovendien heeft de leverancier ook het recht om te eisen dat voor of bij levering voldoende zekerheid wordt gesteld voor de betaling van de verschuldigde prijs. Indien de voorschot of de zekerheid, in voorkomend geval, niet binnen de door de leverancier gestelde termijn wordt ontvangen, heeft de leverancier het recht de nakomst van al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

4.2 Indien ten nadele van de koper een beslaglegging wordt verricht of failliet wordt verklaard of indien de koper zijn bedrijf of een deel van zijn bedrijf beëindigt, worden alle door de koper aan de leverancier verschuldigde gelden onmiddellijk verschuldigd en volledig verschuldigd.

4.3 Indien de verschuldigde prijs niet op tijd wordt betaald, is de koper, door het enkele feit van zijn overschrijding van de betalingstermijn, rente verschuldigd over een deel van de verschuldigde, maar onbetaald tegen een tarief dat gelijk is aan de wettelijke rente plus twee (2) procent vanaf de vervaldatum tot de dag van betaling volledig. De leverancier heeft het recht de uitvoering van al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten totdat de volledige betaling van het verschuldigde bedrag is ontvangen. Indien het verschuldigde bedrag niet volledig wordt betaald binnen een door de leverancier aangegeven extra termijn, heeft de leverancier het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen, al het bovenstaande zonder
andere rechten van de leverancier, met name zijn recht op schadevergoeding.

4.4 Alle gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten die de leverancier maakt in verband met het niet nakomen van zijn verplichtingen door de koper, zijn volledig voor rekening van de koper. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten van de leverancier bedraagt vijftien (15) procent van het verschuldigde bedrag,
minimaal NLG 1.000.

4.5 De koper mag geen schulden van de leverancier verreden tegen zijn schulden ten laste van de leverancier, met uitzondering van schulden die uitdrukkelijk door de leverancier schriftelijk of vonnisschulden zijn erkend.

4.6 De koper is niet bevoegd zijn aansprakelijkheid voor betaling van geleverde goederen of verleende diensten op te schorten, tenzij de leverancier uitdrukkelijk heeft ingestemd met een dergelijke schorsing.

Artikel 5 Leveringen

5.1 De termijnen van del ivery beginnen telkens op de dag na de sluiting van de overeenkomst, met dienakt dat indien de leverancier vooruitbetaling van de daarvoor verschuldigde prijs of zekerheid voor de betaling van deze prijs binnen veertien (14) kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst heeft geëist, de leveringsperiode pas in gaat nadat deze vooruitbetaling of zekerheid volledig is ontvangen.

5.2 Het enkele feit dat de overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden, mag er niet toe leiden dat de leverancier in gebreke blijft. Dit is alleen het geval als de leverancier stil is! niet binnen een aanvullende, redelijke termijn die hem na het verstrijken van de overeengekomen leveringsperiode is aangegeven, niet te leveren om redenen die aan de leverancier toe te rekenen zijn.

5.3 De koper kan de overeenkomst annuleren wegens het niet tijdig leveren dat aan de leverancier toe te rekenen is en hem op grond van artikel”5.2) in gebreke stelt, voor zover de overeenkomst nog niet is uitgevoerd en voor zover de koper in de rede niet kan worden uitgevoerd
ontleed om het ongepreseerde deel van de overeenkomst te laten staan.

5.4 De leverancier is bevoegd om gedeeltelijke leveringen te doen en deelfacturen te versturen met betrekking tot dezelfde.

5.5 Tenzij uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen, worden de te leveren goederen in het magazijn of de fabriek van de koper geleverd.

5.6 De koper heeft de plicht om de goederen af te nemen. Indien de koper de levering van goederen die bestemd zijn voor en hem niet op tijd wordt aangeboden, niet op tijd aanneemt om redenen die niet aan de leverancier zijn toe te rekenen, is de leverancier gemachtigd om dezelfde zeven (7) kalenders te verkopen na de overlegging voor levering. De opbrengst geschiedt in de plaats van de goederen tot een maximum dat gelijk is aan de overeengekomen aankoopprijs. Alle kosten en eventuele tekortkomingen in de opbrengst zijn voor rekening van de koper. Al het bovenstaande doet geen afbreuk aan alle en alle andere rechten van de leverancier ten opzichte van de koper.

Artikel 6 Overdracht van eigendom

6.1 De eigendom van de geleverde goederen gaat niet door aan de koper totdat de koper alle door hem aan de leverancier verschuldigde bedragen volledig heeft betaald op grond van of in verband met een overeenkomst voor de levering van goederen en/of het verrichten van met de Leverancier gesloten diensten.

6.2 De koper is verplicht goederen die nog eigendom zijn van de leverancier op de juiste wijze te bewaren en duidelijk van andere goederen af te zien.

6.3 De koper mag op geen enkele wijze goederen die nog eigendom van de leverancier zijn, vervreemden, tenzij gebruikelijk is in het gedrag van zijn handel of bedrijf in normai; dit omvat niet het gebruik van dergelijke goederen met het oog op het geven van zekerheid.

6.4 Indien de koper niet volledig voldoet aan enige verplichting uit hoofde of in verband met een overeenkomst die met de leverancier is gesloten voor de levering van goederen en/of het verrichten van diensten, is de Leverancier gemachtigd om op eigen gezag alle goederen terug te vorderen die nog steeds zijn eigendom zijn zonder dat hij
gebonden om enige compensatie te maken. De koper is verplicht hierbij volledige bijstand te verlenen op straffe van een schadevergoeding van 2.000 NLG per dag, die onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar is. Alle revendicatiekosten zijn voor rekening van de koper.

Artikel 7 Risico-overloop

7.1 De koper draagt en blijft het risico dragen van schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van go’s die reeds vanaf het moment van aankomst van deze goederen op de plaats van levering moeten worden geleverd. Als de leverancier goederen aan de koper voor levering presenteert, maar de koper niet hetzelfde afneemt om redenen die niet
toe te rekenen aan de leverancier, is of blijft elke schade aan of het geheel of gedeeltelijk verlies van dergelijke goederen ook op het risico van de koper vanaf het moment van presentatie voor de levering.

Artikel 8 Kwaliteit; inspectie; Gebreken

8.1 De geleverde goederen worden als gezond beschouwd indien zij voldoen aan de wettelijke veterinaire kwaliteitsnormen die op het tijdstip van de sluiting van de overeenkomst van toepassing zijn en indien zij bovendien voldoen aan de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en geschikt zijn voor het gebruik dat de koper uitdrukkelijk heeft vermeld vóór of op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.

8.2 Gewichtsverlies door koeling of bevriezing wordt niet als een defect beschouwd indien het gewichtsverlies niet groter is dan één (1) procent. Voor de toepassing van deze bepaling kan gewichtsverlies uitsluitend worden bewezen door middel van een officieel weegcertificaat waaruit blijkt dat de goederen op een geluid zijn gewogen;
openbare wéighbridge op of onmiddellijk na levering. Indien de aan de koper te leveren goederen door de koper zelf bij het bedrijf van de leverancier worden afgehaald,
De leverancier stelt de afnemer op verzoek in staat deze goederen te wegen of te laten wegen in zijn aanwezigheid bij de leverancier. In de in de voorgaande zin bedoelde gevallen worden klachten over gewicht door de leverancier alleen aanvaard als de goederen daadwerkelijk bij de leverancier zijn gewogen.

8.3 De koper is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na de levering aan een grondige en deskundige inspectie te onderwerpen. Eventuele bij een dergelijke controle geconstateerde gebreken moeten schriftelijk of mondeling aan de leverancier worden gemeld, gevolgd door bevestiging, voor niet-bevroren vlees binnen vierentwintig (24) uur en in geval van bevroren vlees binnen tweeënzeventig (72) uur en in het geval van andere goederen binnen tien (10) kalenderdagen na levering. Bij het indienen van een klacht dient de koper een inspectierapport in te dienen dat is opgesteld door een onafhankelijke deskundige die de klacht bevestigt. Het niet naleven van deze inspectie- en kennisgevingsplichten leidt tot het vergaan van alle rechten in verband met gebreken die bij een grondige en deskundige inspectie hadden kunnen worden ontdekt.

8.4 Op verzoek en voor zover dit redelijkerwijs nog mogelijk is, verhelpt de leverancier kosteloos en door suppletie of vervanging eventuele gebreken die binnen de daarop vermelde termijn en op de juiste wijze overeenkomstig de officies 8.2 en 8.3 zijn aangemeld; en ook eventuele gebreken van waarvan de koper bewijst dat hij niet binnen de in punt 8.3 vermelde voorwaarden kon zijn ontdekt, ondanks een grondige en deskundige inspectie en die hij bovendien binnen dertig (30) dagen na de levering van de goederen schriftelijk bij de leverancier heeft ingediend terwijl hij een inspectierapport van een
onafhankelijke deskundige, in het geval van niet-bevroren vlees binnen vierentwintig (24) uur na detectie, voor bevroren vlees binnen tweeënzeventig (72) uur en in het geval van andere goederen binnen tien (10) kalenderdagen na detectie. als er geen toeslag of vervanging wordt geëist of als suppletie of vervanging is redelijkerwijs niet mogelijk, de koper wordt alleen gecrediteerd voor het deel van de levering dat defect is. De leverancier is echter alleen verplicht een gebrek kosteloos te verhelpen of de koper te crediteren, naar gelang van het geval, indien de koper bewijst dat het gebrek rechtstreeks het gevolg is van een feit of omstandigheid die aan de Leverancier toe te rekenen is. De leverancier is gemachtigd om zelf een onderzoek in te stellen naar de aard, omvang en oorzaak van een vermeend defect. De koper is verplicht volledige medewerking te verlenen zoals in dit verband wordt gevraagd, op straffe van het verbeurd blijven van al zijn rechten in verband met het defect. De leverancier is niet verplicht defecte goederen terug te nemen, maar op verzoek stelt de koper de vervangen goederen onmiddellijk ter beschikking van de leverancier.

8.5 Gebreken die aan de leverancier kunnen worden toegerekend, vormen geen geldige grond voor de koper om de overeenkomst te annuleren, tenzij de leverancier, zelfs na ontvangst van een schriftelijke eis in die zin, de gebreken nog steeds niet op een aanvaardbare wijze verhelpt binnen een termijn die redelijk is gezien alle omstandigheden, terwijl van de koper niet in alle eerlijkheid kan worden verwacht dat hij de overeenkomst handhaaft.

Artikel 9 Aansprakelijkheid in schadevergoeding

9.1 De leverancier vergoedt de afnemer uitsluitend voor schade die de koper rechtstreeks blijkt te zijn van een gebeurtenis waarvoor de leverancier wettelijk aansprakelijk is jegens de koper, behoudens evenwel de volgende bepalingen:
A. De maximale totale vergoeding voor schade aan andere goederen dan geleverde goederen en voor schade, met inbegrip van gevolgschade als gevolg van schade aan goederen en letsel, bedraagt 2,5 miljoen NLG (bijvoorbeeld twee miljoen levende honderdduizend Gulden Nederland) per gebeurtenis of complex van gebeurtenissen die het gevolg zijn van één en dezelfde oorzaak;
B. De totale vergoeding van andere schade dan de in lid a. bedoelde schade bedraagt vijftig (50) procent van de nettoprijs (overeengekomen brutoprijs minus BTW en eventuele andere heffingen) van de betrokken overeenkomst, of in geval van een overeenkomst voor deelleveringen, van de nettoprijs van
het deel van de overeenkomst dat het meest nauw verbonden is met de schade, met een maximum van NLG 50.000 (zeg: vijftigduizend Gulden Nederland);
C. De schade moet met een minimum aan vertraging aan de leverancier worden gemeld, maar in ieder geval binnen twintig (20) kalenderdagen na de opsporing ervan en de leverancier moet volledige medewerking krijgen bij elk onderzoek van zijn kant naar de aard, omvang en oorzaak van de schade, op straffe van het uitsterven van
het recht op schadevergoeding en onverminderd het bepaalde in lid d.
D. Er wordt geen vergoeding betaald voor schade die meer dan zes (6) maanden na de levering van de goederen of de beëindiging van de dienst waarmee de schade rechtstreeks is verbonden, wordt geconstateerd.

9.2 Elke schadeclaim die de koper kan hebben, moet uitgestorven zijn na het verstrijken van een periode van twaalf (12) maanden na de levering van de goederen of de beëindiging van de diensten waarmee de schade rechtstreeks is verbonden.

9.3 De koper vergoedt en houdt de leverancier onschadelijk f rom alle en alle schadeclaims van derden in verband met geleverde goederen en/of diensten die door de leverancier aan de koper worden verleend, in ieder geval voor zover deze schade niet verschuldigd is door de Leverancier op grond van de overeenkomst, gezien de relatie met de koper.

Artikel 10 Toerekeningsplicht of anderszins van het niet nakomen van een verplichting

10.1 Indien de leverancier niet in de juiste uitvoering van een verplichting jegens de koper voldoet, is dit niet aan de leverancier toe te rekenen, d.w.z. dit vormt geen contractbreuk indien een dergelijke tekortkoming het gevolg is van een omstandigheid die ongebruikelijk is. Deze omstandigheid moet in ieder geval omvatten dat de leverancier daar geen schuld aan heeft: oorlog of een soortgelijke situatie, rel, sabotage, brand, bliksem beroerte, explosie, lozing van gevaarlijke stoffen of gassen, stroomuitval, ernstige operationele afbraak, ziekte van werknemers op ongebruikelijke schaal, staking, staking, blokkade, boycot, tekort aan grondstoffen, transport belemmeringen, overheidsmaatregelen, waaronder een verbod op invoer, deskundigen, transits, productie van leveringen, niet-prestaties of late prestaties door een derde partij die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst, in het voorkomen van dierziekten.

10.2 Indien de leverancier de overeenkomst tijdelijk niet kan uitvoeren of naar behoren kan uitvoeren wegens omstandigheden die hem niet toerekenbaar zijn, worden de wederzijdse verplichtingen in verband met een deel van de overeenkomst die nog niet is uitgevoerd, opgeschort. Tijdelijk onvermogen om uit te voeren of goed presteren wordt gedefinieerd als het onvermogen om gedurende dertig (30) min of meer opeenvolgende kalenderdagen uit te voeren. Na deze periode kan een van beide partijen de overeenkomst opzeggen met inachtneming van punt 10.3.

10.3 Indien een deel van de overeenkomst niet of niet naar behoren door de leverancier kan worden uitgevoerd vanwege omstandigheden die niet aan de leverancier zijn toe te rekenen, kan de overeenkomst alleen voor een dergelijk onderdeel worden ingetrokken.

10.4 Indien de leverancier overeenkomsten met betrekking tot soortgelijke of soortgelijke goederen met meer dan één koper heeft gesloten en de leverancier niet in staat is alle overeenkomsten volledig na te komen wegens omstandigheden die hem niet zijn toe te rekenen, is de leverancier gemachtigd om zijn eigen discretionaire bevoegdheid te gebruiken om te beslissen welke delen van welke overeenkomsten hij zal uitvoeren.

Artikel 11 Toepasselijk recht, Incoterms 1990 en bevoegde rechterlijke instantie

11.1 De overeenkomst met inbegrip van de sluiting ervan valt uitsluitend onder het recht van Nederland. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale verkoop van goederen van 11 april 1980 is niet van toepassing.

11.2 Met betrekking tot overeenkomsten betreffende het vervoer van goederen buiten het grondgebied van Nederland wordt de door de Internationale Kamer van Koophandel van Parijs vastgestelde “INCOTERMS 1990” van toepassing op de geïnterpreteerd overeenkomstig de “INCOTERMS 1990” voor zover dit verenigbaar zal zijn met de huidige voorwaarden.

11.3 Geschillen over of in verband met de overeenkomst, met inbegrip van de sluiting ervan, worden uitsluitend voorgelegd aan de jurisdictie van de bevoegde rechterlijke instantie binnen het district waar de leverancier is gevestigd. De leverancier is echter gemachtigd om geschillen in te dienen bij een andere bevoegde
Nederlandse of buitenlandse rechtbank.

11.4 De Nederlandse versie van de geslachten! de voorwaarden is de authentieke en geldige tekst van de cipditions van de geslachten en gelden voor een discrepantie met de onderhavige tekst.

Get in touch with us

Esro Food Group

De Huufkes 68
5674 TM Nuenen
The Netherlands
T: +31(0)40 290 70 80